Friday, July 8, 2011


S

PELL. IT. RIGHT. On the 05th July, 2011, our school, SK.Tambulian had hosted the Kota Belud District Spelling Competition 2011. 14 contestants from the Northern, Southern, Eastern and Western Zones have taken part in this competition.


Encik Apin Sigat delivering his opening speech.

After a close competition, the Grand Winner for the Spelling Competition was Aldrian Alexjose from the Southern Zone. The first runner-up was from the Eastern Zone. We were proud to bag up the second runner-up prize, thanks to Audreyverra Robertson, who was representing our school as well as the Eastern Zone. All winners will participate in the State Level Spelling Competition 2011 on the 13th and 14th July held in Tambunan.

Our pride and joy; Audreyverra Robertson

Audreyverra and Nurul Izzati

The closing ceremony for the District’s Spelling Competition 2011, was officially closed by our Deputy Education Officer, Encik Mazlan Gaga.

Encik Madlan Gaga (middle), Deputy Education Officer

We hoped that such competition can be held again not only in our school but also throughout the schools in Kota Belud’s district to promote fun English activities and also encouraging reading English books among pupils.T

EKNIK.TEKNIK.TEKNIK. Bermula pada 21hb sehingga 24hb June 2011 yang lalu, berlangsungnya ceramah ‘Teknik Menjawab UPSR 2011’ khusus bagi murid-murid Tahun 6 SK. Tambulian. Program ini merupakan program yang telah dirancang dalam Program ‘Road To Excellence 2011’ Fasa 2. Program ini bertujuan untuk mendedahkan semua murid Tahun 6 yang akan menduduki peperiksaan UPSR September ini dengan teknik menjawab yang betul bagi semua subjek. Ceramah ‘Teknik Menjawab’ ini di mulakan dengan subjek Bahasa Inggeris yang telah disampaikan oleh Cikgu Philomena Salimun bagi Bahasa Inggeris Kertas 1 dan diikuti oleh Cikgu Milkah Namih@Namiah bagi Bahasa Inggeris Kertas 2.

Pada 22hb Jun, ceramah Teknik Menjawab bagi matapelajaran Sains telah disampaikan oleh Cikgu Zurainah Johaidi bagi kedua-dua kertas. Bagi matapelajaran Matematik dan Bahasa Melayu pula masing-masing telah disampaikan oleh Cikgu Dideh Sangul dan Cikgu Kinol Talud, amsing-masing pada 23hb dan 24hb Jun, 2011.

Adalah diharapkan agar semua murid yang telah mengikuti program ceramah ‘ Teknik Menjawab UPSR 2011’ ini dapat menggunakan segala tips-tips dan teknik-teknik yang telah diperturunkan oleh guru-guru. Diharapkan agar program ini dapat membantu meningkatkan prestasi bagi semua subjek dalam peperiksaan UPSR yang akan menjelang pada bulan September.

Tuesday, July 5, 2011

KEM MOTIVASI "ROAD TO EXCELLENCE" 2011

Pada 17 - 20hb Jun yang lalu, telah berlangsung program Kem Motivasi "Road to Excellence" 2011 bagi murid-murid Tahun 5 dan 6. Seramai kira-kira 65 orang murid Tahun 5 dan telah menyertai program yang dirancang oleh pihak sekolah dengan kerjasama Persatuan Ibu Bapa dan guru SK. Tambulian. Program ini telah diadakan selama tiga hari dua malam bertempat di Dewan Serbaguna SK. Tambulian. Kesemua aktiviti-aktiviti yang telah dirancang telah dijalankan dengan jayanya dengan bantuan daripada falisitator dari Kumpulan Diamond SMK Taun Gusi.

Diharapkan agar semua murid yang telah mengikuti program ini dapat mengapliksaikan segala pengetahuan yang telah mereka dapati sepanjang program dalam kehidupan mereka sehari-hari dan seterusnya membantu murid-murid meningkatkan prestasi akademik mereka.

Monday, April 25, 2011

DRAMA DALAM P&P PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6


DRAMA, DRAMA, DRAMA. Pendekatan drama dalam pengajaran dan pembelajaran bagi matapelajaran Pendidikan Moral melahirkan murid-murid yang kreatif dan kritis. Berbanding dengan cara 'talk and chalk', pendekatan melalui drama ternyata mencungkil bakat-bakat terpendam murid-murid dan pada masa yang sama menyajikan pembelajaran yang bermakna. Gambar-gambar di bawah merupakan aktiviti drama Pendidikan Moral yang dilakonkan oleh murid-murid Tahun 6.

Wednesday, January 26, 2011

Wahai teman sila baca dan faham...!

FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARAPenyata Razak (1956) dan Laporan Rahman Talib (1960) menjadi asas
kepada pembentukan sistem dan Dasar Pelajaran Kebangsaan seperti
termaktub dalam Akta Pelajaran 1961. Ketiga-tiga dokumen ini
menegaskan perpaduan sebagai matlamat utama negara. Di samping itu
usaha-usaha juga mesti dilaksanakan untuk memajukan aspek-aspek
pembangunan bangsa dan negara meliputi kebudayaan, sosial, ekonomi
dan politik. Kemajuan dalam aspek-aspek ini bertujuan untuk
mempercepat serta memperkukuhkan cita-cita ke arah mewujudkan
perpaduan negara.

Usaha-usaha ke arah mewujudkan perpaduan menjadi semakin mendesak
apabila berlakunya tragedi 13 Mei 1969. Kerajaan telah membentuk Dasar
Ekonomi Baru yang bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan dan
pengenalan kaum mengikut pekerjaan. Di samping itu digubal
Rukunnegara yang menggariskan lima rukun sebagai asas pegangan dan
panduan setiap rakyat di negara ini.

Di bidang pendidikan, satu jawatankuasa kabinet telah ditubuhkan pada
tahun 1974 untuk mengkaji pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan.
Dalam Laporan jawatankuasa ini matlamat perpaduan ditegaskan semula.
Di samping itu Laporan ini juga meluaskan lagi matlamat pendidikan
negara meliputi:

“ …… matlamat negara ke arah melahirkan masyarakat yang bersatupadu,
berdisiplin dan terlatih”. ( Laporan Jawatankuasa Kabinet, hal. 1).
Ringkasnya, matlamat pendidikan ialah untuk melahirkan warganegara
yang baik yang memiliki cirri-ciri bersatupadu, berdisiplin dan terlatih.
Lebih lanjut lagi Laporan tersebut menghuraikan ciri-ciri seorang
warganegara yang baik. Ciri-ciri tersebut ialah:

(a) keazaman, kesanggupan dan kesediaan untuk hidup bersama
dengan rukun dan damai serta mempunyai kesedaran, keperibadian
dan nilai-nilai sebagai rakyat Malaysia;
(b) menghormati dan mematuhi undang-undang serta peraturan,
bersedia bekerja atau membuat sesuatu sehingga sempurna,
menghormati hak-hak individu, mengamalkan tingkahlaku yang
baik dan tidak menjejaskan kepentingan orang lain, menghormati
dan mempunyai semangat memperbaiki keadaan secara membina,
dan bersedia berkhidmat untuk negara;
(c) boleh menyertai dengan berkesan dalam kegiatan pembangunan
negara.

Untuk menjayakan pembentukan warganegara yang berdisiplin dan
bertatasusila, Laporan Jawatankuasa Kabinet memperakukan supaya
murid-murid bukan Islam diajar Pendidikan Moral dan Etika.
Pengajaran Pendidikan Islam pula diperbaiki serta diperkukuhkan.
Ubahsuaian-ubahsuaian juga dilakukan dalam kurikulum untuk menemui
dan memenuhi hasrat menghasilkan warganegara yang dapat memberi
sumbangan kepada negara.

Selaras dengan perkembangan masyarakat dunia, masyarakat Malaysia
juga mengalami proses perkembangan yang pesat dan mencabar. Justeru
itu sistem pendidikan harus menerima cabaran tersebut kerana proses
perkembangan sesuatu masyarakat sentiasa dikaitkan secara langsung
dengan sistem pemdidikan. Dalam konteks ini Laporan Jawatankuasa
Kabinet menjelaskan:

“Untuk kepentingan pembangunan negara, tenaga rakyat yang diperlukan
bukan sahaja perlu dilihat dari segi bilangan, jenis pengetahuan dan
kemahiran yang dimiliki bahkan perlu dilihat dari segi nilai-nilai disiplin
yang perlu diterima. Dari segi sikap, mereka jujur dan dedikasi terhadap
kerja. Mereka bukan sahaja perlu cekap bahkan perlu boleh berfikir dan
bertindak dengan baik sama ada secara sendiri mahupun secara
beramai-ramai dengan berpandukan kepada punca-punca akhlak yang
mulia. Tegasnya, individu yang dilahirkan dari sistem persekolahan negara
perlu selaras dengan tujuan pembanguan kemanusiaan.”
Dengan mengambilkira pernyataan dan perakuan di atas, sistem
pendidikan negara mesti digerakkan untuk menemui serta memenuhi
cita-cita tersebut.

2. Falsafah dan Matlamat Pendidikan Negara
Dalam sistem pendidikan kebangsaan yang diamalkan sekarang, falsafah
pedidikan tidak dinyatakan secara tersurat. Walau bagaimanapun, hasrat
dan matlamat pendidikan negara telah dicerminkan dalam Penyata Razak,
Laporan Rahman Talib, Akta Pelajaran 1961 dan Laporan Jawatankuasa
Kabinet 1979. Dalam konteks pembangunan negara, sistem pendidikan
kebangsaan ini dikaitkan pula dengan prinsip-prinsip Rukunegara.
Keperluan untuk menyatakan Falsafah Pendidikan Negara secara tersurat
telah lama disedari. Falsafah Pendidikan ini dapat menjadi cermin cita-cita
dan keunggulan yang hendak diperjuangkan oleh rakyat negara ini.
Selaras dengan hasrat dan cita-cita ini Falsafah Pendidikan Negara
dipernyatakan seperti berikut:

“ Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari
segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab
dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.”

Pernyataan falsafah ini menegaskan bahawa sistem pendidikan negara
memberi penekanan kepada perkembangan potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu ke arah melahirkan insan yang baik,
berdasarkan kepercayaan, keyakinan serta kepatuhan kepada Tuhan. Ini
bermakna Falsafah Pendidikan Negera berhasrat untuk melahirkan insan
yang berpegang teguh kepada agama.

Berpandukan kepada Falsafah Pendidikan Negara, matlamat pendidikan
ialah ke arah melahirkan insan yang baik dan sempurna. Insan yang baik
iani secara automatis menjadi warganegara Malaysia yang baik. Mereka ini
hendaklah memiliki serta menghayati ciri-ciri yang berikut:
percaya dan patuh kepada Tuhan;
berilmu pengetahuan;
berakhlak mulia;
bertanggungjawab kepada diri, masyarakat, agama dan negara;
berbakti dan memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara;
dan
memiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu.

3. Huraian Falsafah Pendidikan Negara

Memperkembangkan Potensi Individu
Potensi ini ialah bakat dan kebolehan yang dimiliki oleh seseorang
individu semenjak ia dilahirkan. Bakat dan kebolehan ini meliputi
aspek-aspek intelek, rohani dan emosi, dan jasmani yang merupakan
anugerah Tuhan. Bakat-bakat ini perlu dicungkil, diperkembangkan dan
dipertingkatkan secara berterusan.
Menyeluruh dan Bersepadu
Kesemua bakat dan kebolehan yang ada pada diri individu hendaklah
dikembangkan secara optimum. Pengembangan itu pula hendaklah
dilakukan zecara tergabung dan saling berkaitan di antara satu sama lain.
Insan yang Seimbang dan Harmonis
Manusia yang semiliki sahsiah yang sepadu apabila semua potensi dirinya
dikembangkan secara selaras, menyeluruhdan harmonis.
Ia menjadi insan yang sentiasa bersyukur, bersedia menerima segala ujian
dan cabaran hidup serta sentiasa berikhtiar untuk mengatasi segala
masalah yang dihadapi dengan tenang. Oleh kerana itu ia dapat menikmati
ketenteraman dan ketenangan jiwa. Keseimbangan dan kesejahteraan yang
dimiliki bukan sahaja bermanfaat pada dirinya, malahan ia tercermin
dalam hubunganya dengan orang lain, dengan alam sekitaran dan dengan
Maha Pencipta. Perhubungan-perhubungan ini tidak dihadkan oleh batas
sempadan negaranya sahaja, malah ia menjangkau ke peringkat dunia dan
antarabangsa.
Unsur Intelek
Unsur Intelek mengandungi aspek-aspek berikut:
hikmah iaitu ilmu yang boleh membawa kepada kemakmuran;
daya pemikiran yang kreatif dan inovatif;
daya pemikiran yang logik dan analitis;
ilmu yang bermanfaat.
Unsur Rohani dan Emosi
Unsur-unsur rohani dan emosi merangkumi aspek-aspek berikut :
keyakinan terhadap Tuhan;
kepercayaan beragama;
kemantapan jiwa;
penghayatan nilai-nilai murni dan norma masyarakat;
berbudi pekerti mulia;
berbakti dan berkorban
Unsur Jasmani
Ciri-ciri unsur jasmani ialah :
kecergasan fizikal dan kesihatan diri;
dapat menggunakan anggota dan tenaga fizikal sendiri untuk
berdikari dan hidup bermasyarakat.

Kepercayaan dan Kepatuhan Kepada Tuhan
Usaha-usaha ke arah ini dapat melahirkan individu yang yakin bahawa
manusia dan alam tidak terjadi secara tersendiri tetapi ada Penciptanya.
Keyakinan ini pula menguatkan kepercayaan bahawa hukum-hukum alam
adalah hukum-hukum Tuhan dan manusia dianjurkan mengkaji fenomena
alam. Manusia juga dituntut memikul amanah dan bertanggungjawab
kepada Tuhan dalam mentadbir dan memakmurkan alam.
Rakyat Malaysia yang Berilmu Pengetahuan

Masyarakat Malaysia yang berilmu pengetahuan memiliki sikap
suka membaca serta cintakan ilmu pengetahuan.
Manusia yang memiliki sifat-sifat ini akan menggunakan ilmu
tersebut untuk manfaat diri dan orang lain. Ini bermakna setiap
individu mesti berusaha untuk menghayati prinsip pendidikan
sepanjang hayat.

Rakyat Malaysia yang Berakhlak Mulia
Masyarakat Malaysia yang baik budi pekertinya memiliki tingkah
laku yang sopan, berdisiplin dan bersepadu.
Sifat-sifat mulia ini terbentuk dari dalam diri setiap rakyat.
Sifat-sifat mulia ini juga mesti berteraskan ilmu, keyakinan dan
amalan.

Rakyat Malaysia yang Bertanggungjawab
Masyarakat Malaysia yang berpegang teguh kepada amanah dan
mempunyai tanggungjawab yang tinggi terhadap Tuhan, bangsa
dan negara.
Masyarakat ini adalah masyarakat yang produktif,
bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya dengan cekap,
bersih dan amanah.

Rakyat Malaysia yang Berkeupayaan Menikmati Kesejahteraan Diri
Masyarakat Malaysia yang memiliki jiwa yang damai dan tenteram.
Ini membolehkan setiap individu memperkembang dan
memanfaatkan seluruh potensi dirinya bagi memenuhi keperluan
sendiri, keluarga, masyarakat, agama dan negara.
Rakyat Malaysia yang Dapat Memberi Sumbangan
Masyarakat Malaysia yang terlatih dalam pelbagai kemahiran bagi
melahirkan tenaga manusia yang produktif, berinisiatif dan
berinovatif untuk mentadbirkan alam.
Masyarakat ini mampu menggunakan teknologi dengan cekap bagi
mempertingkatkan daya pengeluaran ke arah pembangunan
Negara.

Keharmonian dan Kemakmuran Masyarakat dan Negara
Masyarakat Malaysia yang mengamalkan sikap toleransi di antara
satu sama lain, bekerjasama, hormat-menghormati dan mencapai
perpaduan kaum.

Dengan adanya perpaduan muncul keadaan yang aman, tenteram
dan stabil. Suasana yang sihat dan positif membantu dan menjamin
perkembangan ekonomi dan kemajuan di dalam semua bidang
kehidupan.


Falsafah Pendidikan Negara adalah teras kepada sistem pendidikan di
negara ini. Falsafah ini digubal di atas kesedaran bahawa negara mesti
mempunyai tuju hala dan matlamat yang benar dan tepat di dalam sistem
dan rancangan pendidikannya. Selaras dengan Rukunnegara, falsafah
pendidikan ini turut menekankan prinsip kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan. Malah keseluruhan Falsafah Pendidikan Negara adalah
berpaksikan keTuhanan.

Falsafah Pendidikan ini dimanifestasikan dalam diri insan yang memiliki
ciri-ciri baik, seimbang dan harmonis. Dalam konteks yang lebih luas,
insan yang baik, seimbang dan harmonis mencerminkan individu yang
berilmu pengetahuan, luhur dan mulia dari segi rohani, sihat dan bersih
dari segi mental dan fizikal serta dapat berbakti kepada agama, bangsa
dan negara.

Pusat Perkembangan Kurikulum,
Kementerian Pendidikan.
Ogos 1988

Kejohanan Bola Tampar Peringkat Daerah 2011

Assalammualaikum.

Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana dengan kekuasaanNYA, pasukan Bola Tampar SK Tambulian dapat menghadiri pertandingan bola tampar peringkat daerah untuk tahun 2011.

Pertandingan yang dijalankan di SK Peladok Kota belud sememangnya memberikan satu kenangan dan pengajaran kepada para pemain dan jurulatih. hahahaha.....!

Ucapan tahniah buat pasukan perempuan SK Tambulian kerana sekali lagi menjadi johan bola tampar peringkat daerah 2011 buat kali ke 9 dan tahniah juga buat pasukan lelaki kerana berjuang habis habisan dan hanya berjaya menduduki tempat ke dua.

Terima kasih di ucapkan kepada cikgu Zurainah, Cikgu Dideh, Cikgu Esongkili dan Ibubapa yang sangup datang untuk memberikan sokongan dan galakan kepada anak-anaka mereka. Terima kasih kepada guru besar yang memberikan kepercayaan kepada jurulatih untuk mengurus dan seterusnya meneruskan usaha untuk membentuk jati diri murid murid di SK Tambulian.

Terima kasih juga kepada semua guru-guru di SK Tambulian yang sungguh baik hati. semoga usaha kalian mendapat keberkatan.

Peringkat bahagian hampir tiba.....! So latihan tetap diteruskan. bukan untuk agenda diri sendiri atau bertujuan untuk melarikan diri dari P&P di Sekolah, namun ia adalah demi membentuk jati diri anak-anak ku yang memerlukan sesuatu selain akademik. Ingatlah wahai semua rakan-rakan, jangan terlampau mengharapkan akademik sehingga mengabaikan pembentukan jati diri mereka. jangan lupa sejarah hitam yang berlaku terhadap salah seorang murid terpintar di Malaysia satu ketika dahulu dan sekarang sudah menjadi???? sila cari sendiri isu ini.

Tahniah kepada anak-anak ku kerana bermain dengan bersungguh-sungguh. Minta maaf dan amun dari saya kerana gagal menjadikan anda semua juara.

Peperangan masih lagi berkumandang ....

Wassalam

Wednesday, January 19, 2011

Kejohanan Bola Tampar Peringkat Zon Tomur Kota Belud

Allhamdulillah.....!

Sekali lagi SK Tambulian menjuarai pertandingan Bola tampar Peringkat Zon Timur untuk kali yang ke 9. Walaupun pemain rata-rata pindik-pindik tagap tetapi mereka sentiasa berusaha untuk menjadi yang terbaik dikalangan yang terbaik.

Terima kasih kepada JKKK KG Sorob kerana memberi kebenaran kepada SK Tambulian untuk menggunakan Gelanggang Bola Tampar KG Sorob untuk dijadikan Tapak acara. Terima kasih juga kepada persatuan belia sorob kerana memberikan kebenaran untuk menggunakan kerusi dan meja dewan serba guna KG Sorob secara percuma. Terima Kasih juga kepada pengerusi PIBG kerana mensponser Makan Minum para pemain dan jurulatih.

Tidak dilupakan, Guru Besar SK Tambulian yang sentiasa menginginkan yang terbaik untuk pasukan ini.

Jumpa lagi tahun 2012 untuk peringkat zon... untuk menang kali ke 10 berturut-turut selama 10 tahun. Wassssssss....!

Wassalam

Friday, January 14, 2011

NEW YEAR, NEW STUDENTS AND NEW TEACHER. Its the first assembly for 2011. The new Year One pupils experienced their first assembly with their senior brothers and sisters. Their enthusiastic faces display their motivation and hopes for the new year's school days. Our Headmaster also reminds the pupils to study well this year. This year, our school also welcome a new teacher, Pn Masdah. She was teaching in SK Sikuati, Kudat before been transfered to our school. On behalf of SK Tambulian, we would like to say 'Welcome to SK Tambulian'!


Thursday, January 13, 2011

Reunion Ex-Student SK Tambulian born in 1982

Assalamualaikum.

Akhirnya, reunion EX student SK Tambulian berjaya dilaksanakan buat kali ke 3. walaupun tanpa ketiadaan ramai rakan sekelas namun suasannya tetap meriah. Buat pertama kalinya juga reunion ini diadakan di SK Tambulian. Banyak kenangan yang terpahat disingkap semula.

Kepada semua rakan-rakan. We Miss U All.

2013 Reunion kali ke 4 bakal diadakan. Nantikan saat bahagia dan indah tersebut. Wacchaaaaaaaa!

Wassalam

Sesi Persekolahan Tahun 2011 bermula.

Assalammualaikum, salam sejahtera dan salam 1 Malaysia.

Alhamdulillah, tahun 2011 membuka tirainya dengan suasana yang harmoni dan penuh dengan kenikmatan berhujan. Pendaftaran persekolahan berjalan dengan lancar dan sesi bimbingan pertama untuk murid tahun 1 juga berlangsung dengan riang gembira.

Disamping itu juga, Pasukan Bola Tampar SK Tambulian juga akan memulakan sesi latihan singkat sebelum bertanding pada peringkat daerah bagi mengekalkan rekod tanpa kalah selama 8 tahun berturut-turut. Walaupun masa begitu singkat untuk para pemain berlatih namun, strategi telah diatur untuk memastikan para pemain bersedia untuk menghadapi setiap cabaran yang akan menimpa pada kejohanan bola tampar peringkat darah yang dijangka berlangsung pada 20 dan 21 Januari 2011.

Selamat maju jaya. Jumpa lagi dilain masa.

Wassalam

Monday, November 22, 2010

THE YEAR 4 SUMAZAU CLUB!


CUTE AND ADORABLE! Those are words fitted the students of Year 4 Sumazau Dancers during the SK. Tambulian 2010 MAPC celebration on the 18th November, 2010. Armed with breath taking traditional costumes and graceful dancing steps, they steal the lime light on that day! They deserve a standing ovation for their tireless efforts and initiative in pulling the sumazau dance presentation at the last minute of preparation for the coming MAPC, and they did it on their own! Salute and congratulation for the dancers (in random orders): Dedan, Alfa Omega, Shaherra, Tizzelin, Fionna, Marlon, Arby, Hendrick Khazol, Jonnex, Arnelian, D.Audreyvera and Herbert. Keep the Dusun traditional dance alive!

YEAR 4 END OF THE YEAR PARTY

The end of 2010 is coming to its end, but not before we celebrate the year's ups and downs with a PARTY! The ever energetic pupils of Year 4 class had celebrated their colourful year with a full blown party to mark the end of their year as a Year 4 students. It's a bittersweet occasion for most of them as they'll leave behind their innocence of a 10 years old student and embrace the challenging Year 5 in 2011. Nevertheless, whatever challenges that they may embrace in the coming year, they'll endure them with their ever ending courage and enthusiasm...Goodbye 2010, Here we come 2011!!

Thursday, September 9, 2010

Selamat Hari Raya Maaf Zahir Dan Batin

Ramadhan 1431 H

Mata kadang salah melihat
Mulut kadang salah berucap
Hati kadang salah menduga

Tuk lisan yang tak terjaga
Tuk janji yang terabaikan
Tuk hati yang berprasangka
Tuk semua sikap yang pernah menyakitkan

Mohon maaf segala kesalahan
Tuk jelang Idul Fitri 1431 H
Taqobbalallaahu minnaa wa minkum

SELAMAT HARI RAYA

Friday, August 13, 2010

Selamat berpuasa kepada semua warga SK Tambulian dan selamat bersedian kepada murid tahun 6

Assalammualaikum

Alhamdulillah, bersyukur kita kepada ALLAH kerana dipanjangkan umur dan berjaya sampai ke bulan yang mulia ini. So apa lagi di tunggu buat semua rakan-rakan. Tingkatkan usaha dan bersolat lah dengan penuh khusyuk.... ekeke!

Apa-apa pun selamat berpuasa....! dan selamat berjuang kepada budak2 tahun 6 yang akan menduduki UPSR 2010.

Wassalam

Thursday, July 8, 2010

Mohd Rafiee Jimmy wakil tungal Daerah Kota Belud untuk ke kejohanan Bola Tampar bawah 12 tahun peringkat kebangsaan 2010.

Assalamualaikum.
Bersyukur kepada ALLAH SWT kerana dengan limpah kurnianya..SK Tambulian berjaya sekali lagi melahirkan murid yang seimbang antara kurikulum dan ko-kurikulum.

Pada bulan Jun 2010. Mohd Rafiee Jimmy telah mewakili negeri Sabah untuk kejohanan bola tampar peringkat kebangsaan bawah 12 tahun bagi tahun 2010.


Semua warga SK Tambulian mengucapkan jutaan penghargaan dan setinggi-tinggi TAHNIAH kepada adik Mohd Rafiee Jimmy kerana berjaya mengharumkan nama Daerah Kota Belud dan mengharumkan nama SK TAmbulian dipersada kebangsaan.

TAHNIAH...TAHNIAH..TAHNIAH...!

Saturday, April 17, 2010

PERTANDINGAN BOLA TAMPAR PERINGKAT BAHAGIAN 2010


Assalamualaikum dan salam Sejahtera...kepada semua kipas susah mati SK Tambulian.

Bersyukur kepada ALLAH SWT kerana dengan kekuasaanNYA... SK Tambulian sekali lagi mewakili daerah Kota Belud ke pertandingan Bola Tampar peringkat Bahagian PBU yang akan berlangsung di daerah Pitas.


Siapa sangka.. tahun 2010 ini memberikan lebih cabaran kepada semua peserta pertandingan termasuk jurulatih yang hampir2 pengsan menahan perasaa. ekekek.


Apa-apa pun yang berlaku semasa di daerah Pitas... SK Tambulian telah membuktikan bahawa SK Tambulian memang hebat kerana pasukan Perempuan SK Tambulian menjadi johan pertandingan ini dan pasukan lelaki mendapat tempat ke-2.

Alhamdulillah....Sukur...!


Seramai 6 orang murid SK Tambulian yang dipilih untuk mewakili bahagian PBU dan akan bertanding pada pertandingan Bola Tampar peringkat negeri 2010 yang akan berlangsung pada 3 mei 2010 hingga 5 Mei 2010.....! bertempat di daerah Tenom Sabah.

Antara calon-calon yang akan meneruskan perjuangan keperingkat yang lebih tinggi ialah:
1. Intan Rasyidah
2. Norani Anthoney
3. Natalia Lucian
4. Norhafizah Abdullah
5. Rozalin
6. Angelia Helon

Tahniah ...setinggi-tinggi Tahniah....! nampaknya latihan bermula lagi... belum sempat nak putih hehehehe.Kehadiran Ibubapa murid memberikan lebih semangat dan tenaga seperti minuman 100plus hehehehehe... ada kah gitu.. ekekekekek.
Peserta lelaki SK Tambulian pula berjaya menduduki tempat kedua setelah kalah kepada pasukan Kudat...! walau bagaimanapun terdapat 4 orang murid SK tambulian yang dicalonkan untuk mewakili bahagian PBU ke peringkat Negeri. Calon-calonnya:
1. Mohd Rafiee Jimmy
2. Mohd Hilmi Faiz Ansit
3. Bonaventure Sapulin
3. Hadrik Durahim

Mohd rafiee merejam bola dengan kekuatan kuasa bulan ekekeke....!
Tahniah ... walau pun tempat ke 2.. namun mereka memang terbaik antara yang terbaik


Johan lagi tahun ini.....! TAHNIAH....TAHNIAH

Tahun ini... menjadi sejarah... tahun depan entah apalah pulak.....! Doakan kejayaan mereka2 yang akan meneruskan perjuangan ke peringkat negeri....!

Hurmmmm....! Pasukan perempuan Bahagian PBU... naaa jumpa lagi diorang sama Jurulatih paling penjahat di Dunia... Bersiap sedialah... ekekekekekeke!!

Apa-apapun...Tahniahhhhh.... tahniah.......tahniah....!

Jumpa lagi...SALAM

Thursday, March 18, 2010

SK TAMBULIAN JUARA 5 TAHUN BERTURUT-TURUT KEJOHANAN BOLA TAMPAR BAWAH 12 TAHUN PERINGKAT ZON DAN DAERAH.

Assalammualaikum, dan salam 1 Malaysia.....!

Ucapan tahniah kepada semua pemain SK Tambulian yang telah bersusah payah untuk memajukan pasukan Bola Tampar SK Tambulian untuk tahun 2010. Buat yang ke 5 kalinya sejak dari tahun 2005 SK Tambulian menjuarai pertandingan Bola Tampar Peringkat zon dan peringkat daerah.

Jutaan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam membantu pasukan ini untuk meneruskan kecemerlangannya dalam arena bola tampar daerah Kota Belud.

Disamping itu juga, pasukan Bola Tampar dan pihak pengurusan sekolah ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada En Rajin Alip (P.Karanahan) kerana telah banyak memberikan bantuan kepada pasukan Bola Tampar SK Tambulian. Semoga dengan sumbangan ini, pasukan ini dapat meneruskan perjuangannya ke peringkat yang lebih tinggi.

Tidak lupa juga kepada JJ/CP yang banyak memberikan bantuan kepada pasukan ini.


Jutaa terima Kasih juga ingin diucapkan kepada
1. Pegawai Pelajaran Daerah Kota Belud
2. En Apin@Mohd Ariffin Sigat (Guru Besar SK Tambulian)
3. Pn Dideh Sangul (PK Kokum)
4. Pn Loreta Tanggau (PK 1)
5. En Lieun (PK Hem)
6. Cik Zurainah Tindapau
7. Pn Norlela
8. Pn Milka
9. En Jimmy Mansati
10. P.Keranahan
11. JJ/CP
12. PIBG SK Tambulian
13. En Mayul and the geng
14. En Kudin@Aminudin Tungking
15. JKKK KG Sorob En Norjan Jinal
16. Ketua Kampung Sorob En Saidan
17. Semua murid Ko-Perkhidmatan semasa kejohanan
18. Adik Joey Tobian (Pembantu Pengurus / Pembantu Jurulatih)
19. En Baba, Syahrin, Wandy (ex student SK Tambulian)
20. En Basir and family
21. En tuanku Hussaimi Maslin (Pengurus Besar)
22. 6 biji bola tampar buruk
23. jaring bola tampar made in chaina
24. Karipap mama icik
25. Air Sirap mama Juan
26. Penyokong padu geng aching....???? heheh
27. dan yang tak tolong apa-apa tapi nak kredit.
28. Juga tidak dilupai....semua pemain Bola Tampar tahun 2009
emmm Murshid, Elkana, Bombouuu, Helmi, Jenny, Farina, Dedeng, Evertini, christin,
(Pasal diorang ini lah team volleyball ni masi lagi bertahan dengan jayanya...) coz semua penama diatas ni mewakili SK Tambulian sehingga ke peringkat negeri 2009...farina dapat ke peringkat kebangsaan...


ucapan alu-aluan.....!
jam 6.50am tetamu dah hadir..... memang hebat.


ko-perkhidmatan terdiri dari murid-murid sk tambulian.

langsung tak gunakan guru dalam pengurusan perlawanan terutamanya menjaga garis dan pengiraan mata pertandingan. merupakan satu pendedahan yang sangat baik kepada murid-murid.

p/s : pergilah cari kerja sekarang...soalan pertama yang ditanya nanti... ADA PENGALAMAN?


pura-pura memanaskan badan..mentang-mentang jurulatih sibuk dengan pasukan perempuan. .. Curi tulang hehehehe


tiada lagi keraguan... memang tengok gaya pun dah juara. ekekek


Paling khusyuk.... masa pasukan perempuan main heheh


Paling pening dalam menjaga jadual perlawanan dan segala-galanya.. 3 orang guru atur majlis peringkat daerah yang dihadiri oleh Pegawai Pelajaran Daerah...??? hurmmm


Kenang-kenangan


Tidak lain dan tidak bukan,, Tobian si Pembantu Jurulatih..memang berbakat


Jujur dan amanah dalam melaksanakan tugas... kalau tidak gagal ujian lencana pengakap hehehePengerusi Teknik Daerah bahagian Sekolah Rendah....
hadir juga untuk memberikan sokongan.


Macam takut ja sampai servis pun endak masuk... isk....JC dan minuman 100plus disumbangkan oleh En Rajin Alip


Tidak ada kata dapat mengambarkan gandingan orang kuat sektor pendidikan daerah Kota Belud.


1 murid 1 sukan... na apa lagi alasan untuk tidak berjaya????
ini kali ke dua ni rafiee naik pentas tahun lepas dia juga


dan yang paling best lagi...baru-baru ini semasa berlangsungnya kejohanan bola tampar bawah 18 tahun, jenny, farina, evertini, christin dan dedeng ada mewakili sekolah masing-masing.... so!!!
ini bermaksud...hehehe ajaran saya tahun lepas masih melekat di kepala diorang....and ...harap-harap... macam Farina dan evertini disenaraikan dalam senarai pemain yg akan mewakili daerah ke peringkat bahagian di daerah Pitas. woohoooooo...! saya tak bangga tapi heheheh... dalam diam saya kuar gak air mata coz nengok diorang main dengan team baru dan berusaha sedaya upaya....! hehehe bestnya tengok....

APA-APA PUN...MIGGIE SAYA SUDAH KEMBANG dan Terima kasih kerana memahami tugas kami sebagai guru.... Ilmu bukan sahaja boleh diperolehi di dalam kelas....namun di mana-mana sahaja. Ingatlah bukan semua manusia dilahirkan untuk menjadi pintar... jadi tugas guru juga bukan setakat ingin melahirkan pelajar yang pintar dalam pelajaran... bagaimana dengan murid yang tidak pintar tadi... adakah adil kepada mereka kerana langsung tidak mempunyai peluang untuk membanggakan diri mereka sendiri.....!

MAri kita hayati semula Falsafah pendidikan...."Jasmani, Emosi, Rohani dan Intelek".. na jadi apa lagi persoalan disini......!

Lu Pikir Lah Sendiri...kata nabil kepada kita hehehe.

Wassalam.

-hanchetie- 2010